Звернення громадян: роз'яснення

Дуже часто в повсякденному житті виникають випадки, коли ми повинні йти в державні чи комунальні установи та організації з метою реалізації своїх прав: отримати довідку, отримати інформацію, припинити незаконні дії,  прийняти рішення тощо. Однак, бюрократично-корупційний механізм працює так, щоб через зволікання та інші складності змусити вас шукати до нього «підходи».  Більшість громадян не має часу та сил для того, щоб воювати з державною машиною та доводити законність свого звернення в судовому або адміністративному порядку.

Однак, для тих, хто має таке бажання, в нагоді стануть наступні юридичні норми та поради, які надають відповіді на питання: Як змусити державний орган розглянути вашу заяву та прийняти по ній об’єктивне рішення? Як отримати необхідну Вам інформацію?

Хто має право подавати пропозиції, заяви чи скарги?

Згідно з частиною першою ст.1.  Закону України «Про звернення громадян», громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. 

Хто має право отримати публічну інформацію на запит та що таке публічна інформація?

Згідно з частиною першою ст.1.  Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Згідно з п.1 част.1  ст.1.  Закону України «Про доступ до публічної інформації», запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень.

Яким вимогам має відповідати звернення (заява, пропозиція чи скарга)?

Стаття  5  Закону України «Про звернення громадян» передбачає, що у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. (Для читання далі натисніть "Розгорнути")

Spoiler: Highlight to view

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Стаття  8  Закону України «Про звернення громадян» передбачає, що письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення. 

 

ЗРАЗКИ ЗАЯВ:

Заяви з питань роботи

Заяви до Ужгородської міської ради та перелік документів. 

Зразки заяв з приводу навчання.

Зразки цивільних заяв. 

Зразки скарг на Антикорупції та Юрпораді.

Яким вимогам має відповідати запит про доступ до публічної інформації? Наслідки недотримання цих вимог.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. (Для читання далі натисніть "Розгорнути")  

Spoiler: Highlight to view

Письмовий запит подається в довільній формі. Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.

Типові форми запитів були затверджені Міністерством юстиції та їх можна використовувати до усіх розпорядників публічної інформації.

Відповідно до ч.2, 3  ст. 21 Закону України Про доступ до публічної інформації», у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

 Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

Що зобов’язаний зробити орган на  Ваше звернення? Які вимоги ставляться до відповіді на звернення? 

Відповідно до статті 15 Закону України «Про звернення громадян», органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань). (Для читання далі натисніть "Розгорнути")

Spoiler: Highlight to view

Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов'язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов'язки.

Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Згідно із ст. 19 Закону України «Про звернення громадян» . Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані:

об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;

у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову;

на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;

забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень;

письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;

вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи об'єднання громадян за місцем проживання громадянина;

у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;

особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.

У разі необхідності та за наявності можливостей розгляд звернень громадян покладається на посадову особу чи підрозділ службового апарату, спеціально уповноважені здійснювати цю роботу, в межах бюджетних асигнувань. Це положення не скасовує вимоги абзацу дев'ятого частини першої цієї статті.

 

Які строки розгляду звернень (заяв, пропозицій  чи скарг)?

Згідно із ст. 20 Закону України «Про звернення громадян», звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Як та куди оскаржити зволікання або незаконну відмову у розгляді звернення або інші порушення під час його розгляду?

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про звернення громадян».  Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються. (Для читання далі натисніть "Розгорнути")  

Spoiler: Highlight to view

Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.

Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.

Окрім вищестоящого органу скарга може подаватися до органу, який контролює дотримання  Закону України «Про звернення громадян», зокрема до  Уповноваженого Верховної Ради України  з прав людини.

Стаття 28  Закону України «Про звернення громадян».  Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян відповідно до своїх повноважень здійснюють Верховна Рада України, народні депутати України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Уповноважений з прав людини Верховної Ради України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі комітети, депутати місцевих рад, а також міністерства, інші центральні органи виконавчої влади щодо підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій.

Ст. 15 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України  з прав людини»

     Уповноважений приймає   та   розглядає   звернення   громадян України,  іноземців,  осіб без громадянства або осіб,  які діють в їхніх  інтересах,  відповідно  до  Закону  України  "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ).
     Звернення подаються Уповноваженому в письмовій формі протягом року після виявлення порушення прав і свобод людини і громадянина. За  наявності  виняткових  обставин цей строк може бути подовжений Уповноваженим, але не більше ніж до двох років. 

 

ЗРАЗОК СКАРГИ. 

Spoiler: Highlight to view

Уповноважений Верховної ради з прав людини

01008, м. Київ,

вул. Інститутська, 21/8

 

Іванов Іван Іванович

Адреса для листування:

88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. ХХХХХ, 6, а/с 60, 

Ідентифікаційний код: 32868809

Тел.: 050 ХХХ  ХХ  ХХ

 

СКАРГА

ХХ.ХХ.20ХХ р.  на ім’я міського голови м. Ужгорода  подано заяву про ХХХХ.

Згідно із ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження.

Однак, станом на день подачі цієї скарги та у порушення ст. 20 Закону  України  «Про звернення громадян» рішення за моєю заявою від  ХХ.ХХ.20ХХ р.   не прийнято. або 

____________________________________________________________________________________ (вписати інше порушення Закону України «Про звернення громадян»)

Враховуючи вищевикладені порушення, –  

ПРОШУ:

1.  Перевірити дії посадових осіб ХХХ на відповідність чинному законодавству України. 

2.  Внести подання з метою відновлення моїх порушених прав на  розгляд заяви у встановлені Законом строки.

3.  Про рішення та вжиті заходи повідомити мене письмово у встановлений законом строк.

  

Дата:ХХ.ХХ.20ХХ р.  _________________Іванов  І.І.

 

ЗРАЗКИ ЗАПИТІВ, ЯКІ ЗМУШУЮТЬ ПРАЦЮВАТИ ОРГАНИ ВЛАДИ. 

Spoiler: Highlight to view

ЗРАЗОК 1.

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради

88000, м. Ужгород, пл. Поштова, 3

 

Іванов Іван Іванович

Адреса для листування:

88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. ХХХХХ, 6, а/с 60, 

Ідентифікаційний код: 32868809

Тел.: 050 ХХХ  ХХ  ХХ

 

Запит 

на інформацію

ХХ.ХХ.20ХХ р.  на ім’я міського голови м. Ужгорода  подано заяву про видачу містобудівних умов та обмеження для реконструкції нежитлового приміщення №ХХ по вул. ХХХ, ХХ, м. Ужгорода.

Керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації», ПРОШУ НАДАТИ МЕНІ НАСТУПНУ ІНФОРМАЦІЮ З ПОСИЛАННЯМ на ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО: 

1.  Результати розгляду моєї заяви від ХХ.ХХ.20ХХ р. та прийняте рішення з посиланням на норми та статті чинного законодавства.

2.  Орган, який приймав рішення щодо моєї заяви від ХХ.ХХ.20ХХ р.  , нормативна підстава його діяльності, календарні дати його засідань починаючи із ХХ.ХХ.20ХХ р.  

3. Надати копію рішення про створення зазначеного в п.2 органу.

Запитувану інформацію прошу видати наручно не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту (ч.1 ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

Дата: ХХ.ХХ.20ХХ р.                                                 ___________ Іванов І.І.

 

ЗРАЗОК 2.

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради

88000, м. Ужгород, пл. Поштова, 3

 

Іванов Іван Іванович

Адреса для листування:

88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. ХХХХХ, 6, а/с 60, 

Ідентифікаційний код: 32868809

Тел.: 050 ХХХ  ХХ  ХХ

 

Запит 

на інформацію

Керуючись Законом України ««Про доступ до публічної інформації» «ПРОШУ НАДАТИ МЕНІ НАСТУПНУ ІНФОРМАЦІЮ: 

1.  Кількість поданих заяв на отримання містобудівних умов та обмежень для проведення будівельних робіт у м. Ужгороді за Січень 2012р., Лютий 2012р., Березень 2012р., Квітень 2012р., Травень 2012р., Червень 2012р., Липень 2012р., Серпень  2012р., Вересень 2012р., Жовтень 2012р., Листопад 2012р., Грудень2012р. (в роз)

2. Кількість наданих містобудівних умов та обмежень для проведення будівельних робіт у м. Ужгороді за Січень 2012р., Лютий 2012р., Березень 2012р., Квітень 2012р., Травень 2012р., Червень 2012р., Липень 2012р., Серпень  2012р., Вересень 2012р., Жовтень 2012р., Листопад 2012р., Грудень2012р.

3. Кількість заяв, за якими було відмовлено в наданні містобудівних умов та обмежень для проведення будівельних робіт у м. Ужгороді за Січень 2012р., Лютий 2012р., Березень 2012р., Квітень 2012р., Травень 2012р., Червень 2012р., Липень 2012р., Серпень  2012р., Вересень 2012р., Жовтень 2012р., Листопад 2012р., Грудень2012р.

4. Кількість заяв, на отримання містобудівних умов та обмежень для проведення будівельних робіт у м. Ужгороді, які не було розглянуто за Січень 2012р., Лютий 2012р., Березень 2012р., Квітень 2012р., Травень 2012р., Червень 2012р., Липень 2012р., Серпень  2012р., Вересень 2012р., Жовтень 2012р., Листопад 2012р., Грудень2012р.

Запитувану інформацію прошу видати наручно не пізніше місяця з дня отримання цієї заяви (абз.1 ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

Дата: ХХ.ХХ.20ХХ р.                                                 ___________ Іванов І.І.

 

ЗРАЗОК 3.

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради

88000, м. Ужгород, пл. Поштова, 3

 

Іванов Іван Іванович

Адреса для листування:

88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. ХХХХХ, 6, а/с 60, 

Ідентифікаційний код: 32868809

Тел.: 050 ХХХ  ХХ  ХХ

 

Запит 

на інформацію

Керуючись Законом України ««Про доступ до публічної інформації»  ПРОШУ НАДАТИ МЕНІ З ПОСИЛАННЯМ НА НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА НАСТУПНУ ІНФОРМАЦІЮ: 

1.Перелік документів, необхідних для надання дозволу на  ХХХХ. 

Запитувану інформацію прошу видати наручно не пізніше місяця з дня отримання цієї заяви (абз.1 ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

Дата:  ХХ.ХХ.20ХХ р.                                                 ___________ Іванов І.І.

 

ЗРАЗОК 4.

Що зобов’язаний зробити для Вас адресат на запит про доступ до публічної інформації? Які вимоги ставляться до відповіді на запит? 

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов'язані:

Spoiler: Highlight to view

1) оприлюднювати інформацію про свою діяльність та прийняті рішення;

2) систематично вести облік документів, що знаходяться в їхньому володінні;

3) вести облік запитів на інформацію;

4) визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо;

5) мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації;

6) надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації.

Згідно із ч.1 ст..22Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19цього Закону.

2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

3. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

4. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

5. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

Які строки розгляду запиту на інформацію?

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Як та куди оскаржити ненадання або надання неповної відповіді на інформаційний запит?

Згідно із ст. 23Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Окрім вищестоящого органу скарга може подаватися до органу, який контролює дотримання  Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема до  Уповноваженого Верховної Ради України  з прав людини (ст. 17 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

ЗРАЗОК СКАРГИ 

Spoiler: Highlight to view

Уповноважений Верховної ради з прав людини

01008, м. Київ,

вул. Інститутська, 21/8

 

Іванов Іван Іванович

Адреса для листування:

88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. ХХХХХ, 6, а/с 60, 

Ідентифікаційний код: 32868809

Тел.: 050 ХХХ  ХХ  ХХ

 

СКАРГА

ХХ.ХХ.20ХХ р.  на ім’я міського голови м. Ужгорода  подано запит на інформацію про ХХХХ (перерахувати запитувану інформацію).

Однак, на мій запит відповіді так і не отримано. Або

Згідно із відповіді від  ХХ.ХХ.20ХХ р.   №ХХ (вказати дату, номер відповіді та орган, який її надав) вбачається, що 

1) на мій запит надано неповну інформацію, а саме: ХХХ. (вказати, яку інформацію не надано) або

2) на мій запит надано недостовірну інформацію, а саме: ХХХ. (вказати,  яка  інформація недостовірна).

Враховуючи вищевикладені порушення, –  

 

ПРОШУ:

1.  Перевірити дії посадових осіб ХХХ на відповідність чинному законодавству України. 

2.  Внести подання з метою відновлення моїх порушених прав на  розгляд заяви у встановлені Законом строки.

3.  Скласти на осіб, винних у порушенні Закону України «Про доступ до публічної інформації» протокол про адміністративне правопорушення та направити його до суду.

4. Про рішення та вжиті заходи повідомити мене письмово у встановлений законом строк.

Дата:ХХ.ХХ.20ХХ р.  _________________Іванов  І.І.

 

Додати новий коментар

Filtered HTML

  • Адреси сторінок і електронної пошти автоматично перетворюються у посилання.
  • Дозволені теґи HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • Не дозволено жодних HTML теґів.
  • Адреси сторінок і електронної пошти автоматично перетворюються у посилання.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.